Home / Produkty / Produkty / Produkty

Produkty

 

 

 

 

 

Zbrodnia – gra edukacyjna wykonana dla Akademii Leona Koźmińskiego na potrzeby rekrutacji Kolegium Prawa ALK przez Zespół ds. kształcenia na odległość AON. Zadaniem gracza jest udział w postępowaniu przygotowawczym oraz decydowanie o toku jego prowadzenia celem ujęcia sprawcy zdarzenia. LINK

p_3n

Kurs e-learningowy Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych wykonany dla Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej przez Zespół ds. kształcenia na odległość AON. Prezentacja treści szkoleniowych polega na częściowym sprawdzaniu wiedzy uczestnika kursu i uzupełnianiu jej o nowe elementy (uczenie się poprzez doświadczenie, experiental learning). LINK

cimic

Współpraca cywilno-wojskowa. Kurs podstawowy wykonany przez Zespół ds. kształcenia na odległość AON na temat współpracy sił wojskowych z organami władzy cywilnej w ramach prowadzonych operacji.

bhp

Kurs e-learningowy BHP wykonany dla Akademii Obrony Narodowej przez Zespół ds. kształcenia na odległość AON. Odbiorcami tego kursu są studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia AON, którzy zapoznają się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (Dz. U. nr 37 poz. 209 z późn. zm.), kurs ten jest obowiązkowy. LINK

p_5

Kurs s zakresu ochrony PPOŻ przygotowany przez Zespół ds. kształcenia na odległość AON. Celem kursu jest przygotowanie osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy oraz przygotowanie ich do realizacji przedsięwzięć mających zapewnić ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Spraw Wew. i Administracji z 2005 r., (Dz. U. Nr 215, poz. 1823) LINK

p_6

Kurs wykonany przez Zespół ds. kształcenia na odległość AON, promujący aktywne zachowanie w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.LINK

Quiz do kursu Cultural Awareness wykonany przez Zespół ds. kształcenia na odległość AON, sprawdzający wiedzę o kulturze Afganistanu.

p_02

Quiz do kursu Introduction to Nato wykonany przez Zespół ds. kształcenia na odległość AON, sprawdzający podstawową wiedzę o Nato.

Military English Intermediate – kurs zaprojektowany przez studentów Akademii Obrony Narodowej, w tym studentów programu Erasmus. Adresatami kursu są wszyscy, którzy chcieliby zapoznać się z językiem angielskim używanym w środowisku wojskowym lub powtórzyć słownictwo i gramatykę w tymże kontekście.

logo CAMELOT

Udział w projekcie CAMELOT – CreAting Machinima Empowers Live Online Language Teaching and Learning (2013-2015) zaoowocował stworzeniem zestawu pięci machinim do nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego i polskiego. Wszystkie materiały wideo są własnością konsorcjum CAMELOT i są udostępnione na kanale YouTube CAMELOT ProjectEU dla nauczycieli na całym świecie.

 

1

Anglojęzyczny kurs ze świadomości miedzykulturowej – Introduction to Cultural Awareness – został stworzony na potrzeby grupy zadaniowej NATO. Ma na celu uświadomienie różnic kulturowych w środowiskach cywilnych i wojskowych.

sewolnine

Kurs SEW-Online został zaprojektowany jako narzędzie wspierające proces planowania, monitorowania oraz sprawozdawczości z ćwiczeń wojskowych żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.
Operatorzy systemu „SEW on-line” zajmujący się problematyką ćwiczeń wojskowych żołnierzy NSR w jednostkach wojskowych mogą za pomocą modułu zrealizować wszystkie czynności określone w Uzupełnieniu Nr 1 do „Instrukcji
o powoływaniu żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe” w zakresie ćwiczeń wojskowych rotacyjnych – załącznik do rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP  Nr 402/SG/P1 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

 

NATO doctrine

Kurs NATO MP Doctrine Basic Course jest na temat dokumentu doktrynalnego dla Żandarmerii Wojskowej.

 

mikroblogowanie

Kurs Mikroblogowanie z Twitterem przedstawia narzędzie komunikacji wirtualnej – Twitter, sposoby jego wykorzystania. kurs jest przeznaczony głównie dla studentów AON.

 

umundurowanie wojska polskiego

Kurs na temat umundurowania Wojska Polskiego powstał w związku ze zmianami w umundurowaniu Wojska Polskiego wprowadzonymi  rozporządzaniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania oraz oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką  Wydział Kształcenia na Odległość opracował kurs zawierający wszystkie nowe zestawy umundurowania żołnierzy.

Zasadnicze zmiany wynikające z wprowadzenia Regulaminu Ogólnego SZ RP

Kurs Zasadnicze zmiany wynikające z wprowadzenia Regulaminu Ogólnego SZ RP  zawiera informację nt. zmiany aktów prawnych regulujących problematykę zawartą w regulaminie.

odrery i odznaczenia

Kurs Ordery i odznaczenia ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat orderów i odznaczeń stotowanych w WP.

stopnie wojskowe

Kurs Stopnie wojskowe przedstawia oznaczenia stopni wojskowych stosowane w WP.

system szkolenia

Kurs System szkolenia SZ RP szczegółowo omawia sposób szkolenia rezerw osobowych oraz działalność wychowawczą.

Regulamin kursów wAON

Regulamin kursów przestawia uwarunkowania prawne funkcjonowania szkoleniowego w AON, które są istotne dla słuchaczy rozpoczynających kursy w AON.